Báo giá thiết bị mạng

SWITCH MẠNG CISCO

STT Mã sản phẩm Thông số Giá công bố Giá bán
Unisystem
I Cisco Catalyst 2960+ Plus
1 WS-C2960+24PC-L Cisco Catalyst 2960 24 x 10/100 PoE Ports 2 x T/SFP LAN Base 24,900,000 Liên hệ
2 WS-C2960+24PC-S Cisco Catalyst 2960 24 10/100 PoE + 2 T/SFP LAN Lite 16,600,000 Liên hệ
3 WS-C2960+24TC-S Cisco Catalyst 2960 Plus 24 port 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 7,000,000 Liên hệ
4 WS-C2960+24TC-L Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base 11,550,000 Liên hệ
5 WS-C2960+48TC-S Cisco Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite 11,850,000 Liên hệ
6 WS-C2960+48TC-L Cisco Catalyst 2960 48port 10/100 + 2 T/SFP LAN Base 22,500,000 Liên hệ
II Cisco Catalyst 2960X
1 WS-C2960X-24TS-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 22,000,000 Liên hệ
2 WS-C2960X-24TS-LL Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 18,500,000 Liên hệ
3 WS-C2960X-48TS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base 40,500,000 Liên hệ
4 WS-C2960X-48TS-LL Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 32,500,000 Liên hệ
5 WS-C2960X-24PD-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 43,900,000 Liên hệ
6 WS-C2960X-24PS-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 31,900,000 Liên hệ
7 WS-C2960X-48FPS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 4 x 1G SFP, LAN Base 61,500,000 Liên hệ
8 WS-C2960X-24TD-L Cisco Catalyst 2960-X 24 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 36,500,000 Liên hệ
9 WS-C2960X-24PSQ-L Cisco Catalyst 2960-X 24 port GigE PoE 110W 2xSFP + 2x1GBT LAN Base. 36,900,000 Liên hệ
10 WS-C2960X-48FPD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 740W, 2 x 10G SFP+, LAN Base 73,000,000 Liên hệ
11 WS-C2960X-48LPD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 2 x 10G SFP+ LAN Base 71,500,000 Liên hệ
12 WS-C2960X-48LPS-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base 68,000,000 Liên hệ
13 WS-C2960X-48TD-L Cisco Catalyst 2960-X 48 GigE, 2 x 10G SFP+, LAN Base 51,500,000 Liên hệ
14 WS-C2960XR-24PS-I Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 52,500,000 Liên hệ
15 WS-C2960XR-24TS-I Cisco Catalyst 2960-XR 24 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 46,500,000 Liên hệ
16 WS-C2960XR-48LPS-I Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, IP Lite 88,800,000 Liên hệ
17 WS-C2960XR-48TS-I Cisco Catalyst 2960-XR 48 GigE, 4 x 1G SFP, IP Lite 75,500,000 Liên hệ
III Cisco Catalyst 2960L
1 WS-C2960L-SM-8TS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 3,300,000 Liên hệ
3 WS-C2960L-SM-8PS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 PoE+ 67W, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,000,000 Liên hệ
4 WS-C2960L-SM-16TS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,600,000 Liên hệ
5 WS-C2960L-SM-16PS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 PoE+ 120W, 2 x 1G SFP LAN Lite 8,650,000 Liên hệ
6 WS-C2960L-SM-24TS Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP LAN Lite 14,650,000 Liên hệ
7 WS-C2960L-SM-24PS Cisco Catalyst C2960L 24 port GigE, Poe+ 4 x 1G SFP LAN Lite 23,800,000 Liên hệ
8 WS-C2960L-SM-48TS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000, 4 x 1G SFP LAN Lite 29,600,000 Liên hệ
9 WS-C2960L-SM-48PS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ ports, 4 x 1G SFP LAN Lite 28,600,000 Liên hệ
10 WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 26,200,000 Liên hệ
11 WS-C2960L-SM-24PQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 41,000,000 Liên hệ
12 WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,000,000 Liên hệ
13 WS-C2960L-SM-48PQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,800,000 Liên hệ
14 WS-C2960L-24TS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite 12,200,000 Liên hệ
15 WS-C2960L-24PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 23,800,000 Liên hệ
16 WS-C2960L-48PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Liên hệ
17 WS-C2960L-48PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000 Liên hệ
18 WS-C2960L-48TS-AP Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 Liên hệ
19 WS-C2960L-48TS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000 Liên hệ
20 WS-C2960L-8PS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP 10,230,000 Liên hệ
21 WS-C2960L-8TS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 7,900,000 Liên hệ
22 WS-C2960L-16PS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 19,000,000 Liên hệ
23 WS-C2960L-16TS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 12,600,000 Liên hệ
IV Cisco Catalyst 3650
1 WS-C3650-48TS-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Base 76,000,000 Liên hệ
2 WS-C3650-48TS-L Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink LAN Base 65,500,000 Liên hệ
3 WS-C3650-48TS-E Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 4x1G Uplink IP Services 160,000,000 Liên hệ
4 WS-C3650-48TD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Data 2x10G Uplink IP Base 110,000,000 Liên hệ
5 WS-C3650-24TS-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 41,500,000 Liên hệ
6 WS-C3650-24TS-L Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP Base 31,500,000 Liên hệ
7 WS-C3650-24TS-E Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 4x1G Uplink IP services 85,000,000 Liên hệ
8 WS-C3650-24TD-S Cisco Catalyst 3650 24 Port Data 2x10G Uplink IP Base 63,500,000 Liên hệ
V Cisco Catalyst 3850
1 WS-C3850-12S-E Cisco Catalyst 3850 12 port 10/100/1000 SFP Fibric ports IP service 141,000,000 Liên hệ
2 WS-C3850-12S-S Cisco Catalyst 3850 12 Port GE SFP IP Base 88,600,000 Liên hệ
3 WS-C3850-12XS-E Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Services 212,000,000 Liên hệ
4 WS-C3850-12XS-S Cisco Catalyst 3850 12 Port 10G Fiber Switch IP Base 186,000,000 Liên hệ
5 WS-C3850-24PW-S Cisco Catalyst 3850 24 Port PoE with 5 AP license IP Base 92,000,000 Liên hệ
6 WS-C3850-24S-E Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Services 282,000,000 Liên hệ
7 WS-C3850-24S-S Cisco Catalyst 3850 24 Port GE SFP IP Base 190,000,000 Liên hệ
8 WS-C3850-24T-E Cisco Catalyst 3850 24 Port Data IP Services 104,000,000 Liên hệ
9 WS-C3850-24T-L Cisco Catalyst 3850 24 Port Data LAN Base 56,500,000 Liên hệ
10 WS-C3850-24T-S Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base 63,200,000 Liên hệ
11 WS-C3850-24XS-S Cisco Catalyst 3850 24 Port 10G Fiber Switch IP Base 289,000,000 Liên hệ
12 WS-C3850-48PW-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Full PoE w/ 5 AP license IP Base 178,000,000 Liên hệ
13 WS-C3850-48T-E Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Services 205,850,000 Liên hệ
14 WS-C3850-48T-L Cisco Catalyst 3850 48 Port Data LAN Base 95,000,000 Liên hệ
15 WS-C3850-48T-S Cisco Catalyst 3850 48 Port Data IP Base 109,900,000 Liên hệ
VI Cisco Catalyst 9200L
1 C9200L-24T-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage 39,800,000 Liên hệ
2 C9200L-24T-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials 39,800,000 Liên hệ
3 C9200L-24P-4X-A Cisco Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage 49,600,000 Liên hệ
4 C9200L-24P-4X-E Cisco Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials 49,600,000 Liên hệ
5 C9200L-48P-4G-A Cisco Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage 68,200,000 Liên hệ
6 C9200L-48P-4G-E Cisco Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials 68,200,000 Liên hệ
7 C9200L-48T-4G-A Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage 38,600,000 Liên hệ
8 C9200L-48T-4G-E Cisco Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials 38,600,000 Liên hệ
VII Cisco Catalyst 9300
1 C9300-24T-A Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage 59,500,000 Liên hệ
2 C9300-24T-E Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials 59,500,000 Liên hệ
3 C9300-48T-E Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials 100,800,000 Liên hệ
4 C9300-48T-A Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage 100,800,000 Liên hệ
5 C9300-48U-E Cisco Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials 123,000,000 Liên hệ
6 C9300-48UXM-A Cisco Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage 140,000,000 Liên hệ
7 C9300-24P-E Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials 63,500,000 Liên hệ
8 C9300-24U-E Cisco Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials 71,000,000 Liên hệ
9 C9300-24UX-E Cisco Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials 140,000,000 Liên hệ
VIII Core Switch Cisco
1 WS-C4500X-16SFP+ Cisco Catalyst 4500-X 16 Port 10G IP Base, Front-to-Back, No P/S 233,800,000 Liên hệ
2 N5K-C5548UP-FA Nexus 5548UP Chassis, 32 10GbE Ports, Bundle 2 PS, 2 Fans 408,000,000 Liên hệ
3 N5K-C5672UP-16G Nexus N5K 24 ports 10-Gbps SFP+, 24 Unified Ports, 6 Ports 40G QSFP+ Spare 405,000,000 Liên hệ
4 N3K-C3048TP-1GE Nexus 3000 3048TP-1GE 1RU 48 x 10/100/1000 and 4 x 10GE ports 102,000,000 Liên hệ
5 N3K-C3172PQ-10GE Nexus 3000 Series Switch Nexus 3172P Chassis, 48 x SFP+ and 6 QSFP+ ports 253,000,000 Liên hệ
6 N3K-C3524P-10GX Nexus 3524X Switch, 24 SFP+ 126,000,000 Liên hệ
7 C9410R Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis 103,000,000 Liên hệ
8 C9407R Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis 65,000,000 Liên hệ
9 C9500-16X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Network Essentials 203,000,000 Liên hệ
10 C9500-24Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License 275,000,000 Liên hệ
11 C9500-48Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License 298,000,000 Liên hệ
12 C9500-32C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, Network Essentials 410,000,000 Liên hệ
13 C9500-12Q-A Cisco Catalyst 9500 12 port 40G, Advantage 221,000,000 Liên hệ
IX Module, Network Modules
1 C9300-NM-4G Catalyst 9300 4 x 1GE Network Module 3,300,000 Liên hệ
2 C9300-NM-8X Catalyst 9300 8 x 10GE Network Module 25,000,000 Liên hệ
3 C3850-NM-4-10G Catalyst 3850 4 x 10GE Network Module 36,800,000 Liên hệ
4 C3850-NM-4-1G Catalyst 3850 4 x 1GE Network Module 6,500,000 Liên hệ
5 GLC-EX-SMD 1000BASE-EX 1310-nm, extended temperature, DOM, Single Mode 40 KM 5,000,000 Liên hệ
6 GLC-LH-SMD 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MMF/SMF 1310nm DOM 3,000,000 Liên hệ
7 GLC-SX-MMD SFP transceiver module for Multi Mode, 850-nm, DOM, 500m 2,500,000 Liên hệ
8 GLC-T 1000BASE-T For RJ-45 Connector 2,000,000 Liên hệ
9 GLC-TE= 1000BASET SFP transceiver module for Category 5 copper wire RJ45 2,500,000 Liên hệ
10 SFP-10G-LR 10GBASE-LR SFP+ Module for SMF 10 Gbps 6,500,000 Liên hệ
11 SFP-10G-SR 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m optical transceiver 3,500,000 Liên hệ
X Router Cisco
1 ISR4331-SEC/K9 Cisco ISR 4331(2GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM, Advanced Security Bundle) 46,500,000 Liên hệ
2 ISR4331/K9 Cisco ISR 4331 (3GE,2NIM,1SM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 37,200,000 Liên hệ
3 ISR4431/K9 Cisco ISR 4431 (4GE,3NIM,8G FLASH,4G DRAM,IP Base) 126,500,000 Liên hệ
4 ISR4431-SEC/K9 Cisco ISR 4431-SEC/K9 2GE, 2NIM, 1SM, Flash 4G, 4G DRAM 165,000,000 Liên hệ
5 ISR4451-X/K9 Cisco ISR4451-X/K9, 4 WAN/LAN ports, 4 SFP ports, 10 Core CPU, Security 206,000,000 Liên hệ
6 ISR4351-AX/K9 Cisco ISR4351-AX/K9 Bundle w/ APP,SEC lic 123,000,000 Liên hệ
7 ISR4351/K9 Cisco ISR4351/K9 3GE,3NIM,2SM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base 99,000,000 Liên hệ
8 ISR4321-SEC/K9 Cisco ISR4321-SEC/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM, Security Bundle) 33,800,000 Liên hệ
9 ISR4321/K9 Cisco ISR4321/K9 Cisco ISR 4321 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IPB) 23,000,000 Liên hệ
10 ISR4321-AX/K9 Cisco ISR4321-AX/K9 (2GE,2NIM,4G FLASH,4G DRAM,IP Base, Security, AppX) 38,000,000 Liên hệ
11 ISR4221-SEC/K9 Router Cisco ISR 4221 SEC Bundle with SEC license 26,500,000 Liên hệ
12 ISR4221/K9 Cisco ISR4221/K9 (2GE, 2NIM, 4G FLASH, 4G DRAM, IPB) 15,000,000 Liên hệ
13 ASR1002-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 5G system bandwidth, 6 x SFP ports 480,000,000 Liên hệ
14 ASR1001-X Cisco ASR1000-series router, Build-in Gigabit Ethernet port, 6 x SFP ports, 2 x SFP+ ports, 2.5G 246,000,000 Liên hệ
15 Cisco 2901/K9 Cisco 2901 router w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base 33,300,000 Liên hệ
16 Cisco 2911/K9 Cisco 2911/K9 router w/3 GE,4 EHWIC,2 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 37,650,000 Liên hệ
17 Cisco 1921/K9 Cisco 1921 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 256MB USB Flash (internal) 512MB DRAM, IP Base Lic 12,150,000 Liên hệ
18 Cisco 1941/K9 Cisco 1941 with 2 onboard GE, 2 EHWIC slots, 1 ISM slot, 256MB CF, 512MB DRAM default, IP Base 15,850,000 Liên hệ
19 Cisco 2921/K9 Cisco 2921 Router w/3 GE,4 EHWIC,3 DSP,1 SM,256MB CF,512MB DRAM,IPB 62,000,000 Liên hệ
XI Firewall Cisco
3 Cisco ASA5506-K9 ASA 5506-X, 8*GE ports, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES, AVC, FirePower, FireSIGHT, unlimited user nodes 12,600,000 Liên hệ
4 Cisco ASA5508-K9 Firewall Cisco ASA5508-K9 5508-X with FirePOWER services, 8GE, AC, 3DES/AES 36,800,000 Liên hệ
5 Cisco ASA5516-FPWR-K9 ASA 5516-X with FirePOWER services, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 61,500,000 Liên hệ
6 Cisco ASA5525-K9 Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES 93,500,000 Liên hệ

SWITCH MẠNG JUNIPER

STT Mã sản phẩm Thông số Giá công bố Giá bán
Unisystem
I EX2200
1 EX2200-24T-4G EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 19,000,000 Liên hệ
2 EX2200-48T-4G EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 35,000,000 Liên hệ
3 EX2200-24P-4G EX 2200, 24-port 10/100/1000BaseT (24-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 35,000,000 Liên hệ
4 EX2200-48P-4G EX 2200, 48-port 10/100/1000BaseT (48-ports PoE+) with 4 SFP uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 59,000,000 Liên hệ
5 EX2200-C-12P-2G EX2200-C compact, fanless switch with 12-port 10/100/1000BaseT (12-ports PoE+) and 2 Dual-Purpose (10/100/1000BaseT or SFP) uplink ports 20,000,000 Liên hệ
6 EX2200-C-12T-2G EX2200-C compact, fanless switch with 12-port 10/100/1000BaseT and 2 Dual-Purpose 19,000,000 Liên hệ
II EX2300
1 EX2300-24T EX 2300 24-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports (optics sold separately) 25,000,000 Liên hệ
2 EX2300-48T EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports (optics sold separately) 18,500,000 Liên hệ
3 EX2300-24P EX 2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports (optics sold separately) 40,500,000 Liên hệ
4 EX2300-48P EX 2300 48-port 10/100/1000BaseT PoE+ Ethernet Switch with 4 SFP/SFP+ uplink ports (optics sold separately) 60,500,000 Liên hệ
III EX3300
1 EX3300-24T EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 39,000,000 Liên hệ
2 EX3300-48T EX3300 48-port 10/100/1000BASE-T with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 79,000,000 Liên hệ
3 EX3300-24P EX3300 24-port 10/100/1000BASE-T (24 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 49,000,000 Liên hệ
4 EX3300-48P EX3300 48-port 10/100/1000BASE-T (48 PoE+ ports) with 4 SFP+ uplink ports Ethernet Switch (optics not included) 89,000,000 Liên hệ
IV EX3400
1 EX3400-24T EX3400 24-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+,
redundant fans, front-to-back airflow, 1 ACPSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
76,000,000 Liên hệ
2 EX3400-48T EX3400 48-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+, 2 x 40GbE QSFP+,
redundant fans, front-to-back airflow, 1 ACPSU JPSU-150-AC-AFO included (optics sold separately)
86,000,000 Liên hệ
V EX4300
1 EX4300-24T EX4300, 24-port 10/100/1000BaseT (includes 1 PSU JPSU-350-AC-AFO; 40GE QSFP+ to be ordered separately for virtual chassis connections; optics sold separately) 99,000,000 Liên hệ
2 EX4300-48T EX4300, 48-port 10/100/1000BaseT (includes 1 PSU JPSU-350-AC-AFO; 40GE QSFP+ to be ordered separately for virtual chassis connections; optics sold separately) 109,000,000 Liên hệ
VI SRX300
1 SRX300-SYS-JB SRX300 Services Gateway includes hardware (8GE, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Sofware Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS,Switching ). RMK not included 25,000,000 Liên hệ
2 SRX300-SYS-JE SRX300 Services Gateway includes hardware (8GE, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable) and Junos Secure Edge (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS,Switching and Application Security Services ). RMK not included 29,800,000 Liên hệ
3 SRX320-SYS-JB SRX320 Services Gateway with 4G RAM, 8G eUSB, 8x1GE (w 2x SFP) on-board ports, 2x MPIM slots and external power supply adapter and Junios Secure Branch Software with Firewall, NAT, IPSec, Routing and Switching Services 29,000,000 Liên hệ
4 SRX320-SYS-JE SRX320 Services Gateway with 4G RAM, 8G eUSB, 8x1GE (w 2x SFP) on-board ports, 2x MPIM slots and external power supply adapter and Junios Secure Branch Software with Firewall, NAT, IPSec, Routing and Switching Services and Application Security Services 34,000,000 Liên hệ
5 SRX340-SYS-JB SRX340 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Software Base (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching). 55,000,000 Liên hệ
6 SRX340-SYS-JE SRX340 Services Gateway includes hardware (16GE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK) and Junos Secure Edge (Firewall, NAT, IPSec, Routing, MPLS and Switching,Application Security Services ). 68,200,000 Liên hệ
7 SRX345-SYS-JB SRX345 16-Port Security Services Gateway Appliance and SRX345-JSB license ,SRX345 Juniper Secure Branch Software with Firewall, NAT, IPSec, Routing and Switching Services 65,000,000 Liên hệ
8 SRX345-SYS-JE SRX345 16-Port Security Services Gateway Appliance and Junos Secure Edge Software with Firewall, NAT, IPSec, Routing and Switching , Application Security Services 74,000,000 Liên hệ
VII Module, Network Modules
1 EX-SFP-1GE-SX SFP 1000Base-SX Gigabit Ethernet Optics, 850nm for upto 550m transmission on MMF 4,900,000 Liên hệ
2 EX-SFP-1GE-LX SFP 1000Base-LX Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 9,800,000 Liên hệ
3 EX-SFP-1GE-T SFP 1000BASE-T copper; RJ-45 connector; 100m reach on UTP 4,500,000 Liên hệ
4 EX-SFP-10GE-SR SFP+ 10GBase-SR 10 Gigabit Ethernet Optics, 850nm for up to 300m transmission on MMF 8,900,000 Liên hệ
5 EX-SFP-10GE-LR SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF 12,900,000 Liên hệ
VII Software license UTM
1 SRX300-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX300 16,000,000 Liên hệ
2 SRX320-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX320 20,000,000 Liên hệ
3 SRX340-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX340 24,000,000 Liên hệ
4 SRX345-CS-BUN-1 1 Year Subscription for Application Security, IPS, AV, URL filtering and Anti-Spam for SRX345 31,690,000 Liên hệ

THIẾT BỊ MẠNG CABLEXA

STT Mã sản phẩm Giá bán Lẻ Giá Unisystem
I Cáp Quang
1 Cáp quang treo Singlemode 2Fo FTTH 2,500 Liên hệ
2 Cáp quang treo Singlemode 4Fo FTTH 3,500 Liên hệ
3 Cáp quang Multimode 4Fo OM2 15,000 Liên hệ
4 Cáp quang Multimode 8Fo OM2 21,000 Liên hệ
5 Cáp quang Multimode 4Fo OM3 19,000 Liên hệ
6 Cáp quang Multimode 8Fo OM3 28,000 Liên hệ
7 Cáp quang treo Singlemode 8Fo FTTH 11,500 Liên hệ
8 Cáp quang treo Singlemode 24Fo FTTH 17,000 Liên hệ
9 Cáp quang luồn cống Singlemode 4Fo FTTH 7,500 Liên hệ
10 Cáp quang luồn cống Singlemode 8Fo FTTH 9,500 Liên hệ
11 Cáp quang luồn cống Singlemode 24Fo FTTH 15,500 Liên hệ
II Dây nhảy quang
1 Dây nhảy quang Singlemode SC Simplex 3m 40,000 Liên hệ
2 Dây nhảy quang Singlemode LC Duplex 3m 40,000 Liên hệ
3 Dây nhảy quang Singlemode OS2 Simplex 3m 40,000 Liên hệ
4 Dây nhảy quang Singlemode OS2 Duplex 3m 40,000 Liên hệ
5 Dây nhảy quang Multimode OM2 Simplex 45,000 Liên hệ
6 Dây nhảy quang Multimode OM2 Duplex 3m 80,000 Liên hệ
7 Dây nhảy quang Multimode OM3 Duplex 3m 185,000 Liên hệ
III ODF Quang
1 Hộp phối quang ODF 4Fo 150,000 Liên hệ
2 Hộp phối quang ODF 48Fo LC Duplex 1,150,000 Liên hệ
3 Hộp phối quang ODF 24Fo SC Simplex 750,000 Liên hệ
4 Hộp phối quang ODF 24Fo SC Duplex 750,000 Liên hệ
5 Hộp phối quang ODF 48Fo LC Simplex 1,200,000 Liên hệ
6 Hộp phối quang ODF 4Fo trong nhà 300,000 Liên hệ
7 Hộp phối quang ODF 8Fo Trong nhà 400,000 Liên hệ
8 Hộp phối quang ODF 24Fo trong nhà 750,000 Liên hệ
9 Hộp phối quang ODF 24Fo ngoài trời 1,050,000 Liên hệ
10 Hộp phối quang ODF 4Fo ngời trời 600,000 Liên hệ
11 Hộp phối quang ODF 8Fo ngoài trời 650,000 Liên hệ
IV Bộ chuyển đổi quang
1 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km 990,000 Liên hệ
2 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km 826,000 Liên hệ
3 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 20Km 590,000 Liên hệ
4 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 20Km 531,000 Liên hệ
5 Bộ chuyển đổi quang 1 sợi 10/100M 40Km 974,000 Liên hệ
6 Bộ chuyển đổi quang 2 sợi 10/100M 40Km 560,000 Liên hệ
7 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100/1000M 20Km 3,401,000 Liên hệ
8 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100/1000M 20Km 3,182,000 Liên hệ
9 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 1 sợi 10/100M 20Km 2,304,000 Liên hệ
10 Bộ chuyển đổi quang công nghiệp 2 sợi 10/100M 20Km 2,194,000 Liên hệ
11 Bộ chuyển đổi quang POE 2 sợi 10/100 20km 1,250,000 Liên hệ
V Module quang
1 Modul quang 1 sợi 10/100/1000M 20Km 700,000 Liên hệ
2 Modul quang 2 sợi 10/100/1000M 20Km 500,000 Liên hệ
3 Modul quang 1 sợi 10/100M 20Km 700,000 Liên hệ
4 Modul quang 2 sợi 10/100M 20Km 650,000 Liên hệ
5 Modul quang 1 sợi 1,25Gb 20Km 700,000 Liên hệ
6 Modul quang 2 sợi 1,25Gb 20Km 50,000 Liên hệ
VI Phụ kiện quang
1 Đầu nối nhanh fasconecter 27,000 Liên hệ
2 Ống co nhiệt 1,000 Liên hệ
3 Adapter SC/UPC 10,000 Liên hệ
4 Đầu Nối quang 10,000 Liên hệ
5 Măng Xông quang 24 300,000 Liên hệ
6 bút soi quang 20km 1,300,000 Liên hệ

TỦ RACK, TỦ MẠNG

STT Mã sản phẩm Giá Hà Nội Giá Sài Gòn
1 Tủ rack 42U sâu D1000 6,785,000 7,500,000
1 Tủ rack 42U sâu D800 6,440,000 7,200,000
1 Tủ rack 42U sâu D600 6,095,000 7,000,000
1 Tủ rack 36U sâu D1000 6,325,000 6,600,000
1 Tủ rack 36U sâu D800 5,980,000 6,300,000
1 Tủ rack 36U sâu D600 5,750,000 6,000,000
1 Tủ rack 32U sâu D1000 5,865,000 6,000,000
1 Tủ rack 32U sâu D800 5,520,000 5,800,000
1 Tủ rack 32U sâu D600 5,175,000 5,600,000
1 Tủ rack 27U sâu D1000 4,945,000 5,200,000
1 Tủ rack 27U sâu D800 4,600,000 5,000,000
1 Tủ rack 27U sâu D600 4,370,000 4,800,000
1 Tủ rack 20U sâu D1000 4,370,000 4,500,000
1 Tủ rack 20U sâu D800 4,025,000 4,300,000
1 Tủ rack 20U sâu D600 3,795,000 4,100,000
1 Tủ rack 15U sâu D800 2,415,000 2,600,000
1 Tủ rack 15U sâu D600 2,185,000 2,300,000
1 Tủ rack 12U sâu D600 1,840,000 2,100,000
1 Tủ rack 10U sâu D600 1,552,500 1,600,000
1 Tủ rack 10U sâu D500 1,495,000 1,500,000
1 Tủ rack 6U sâu D400 862,500 1,050,000
24 Khay cố định sâu 1000 230,000 300,000
25 Khay cố định sâu 800 207,000 250,000
26 Khay cố định sâu 600 184,000 200,000
27 Khay cố định sâu 400 138,000 150,000
28 Khay trượt sâu 1000 379,500 350,000
29 Khay trượt sâu 800 322,000 330,000
30 Khay trượt sâu 600 299,000 300,000
31 Thanh nguồn 6 chấu PDU6 207,000 250,000
32 Thanh quản lý cáp dọc 207,000 250,000Những câu hỏi thường gặp của khách hàng

✓ Trả lời: Dải sản phẩm Cisco, Juniper, Cablexa chính hãng tồn kho phong phú đủ chủng loại, Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Với chính sách bán hàng linh hoạt và nhiều ưu đãi.
✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng Cisco, Juniper, Cablexa, đầy đủ giấy tờ CO,CQ do Cisco, Juniper, Cablexa cung cấp. Siêu Thị Mạng luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa các công cụ kiểm tra hàng giả, hàng nhái để khách hàng tự bảo vệ mình.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: Siêu Thị Mạng là nhà phân phối sản phẩm Cisco, Juniper, Cablexa chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. Siêu Thị Mạng luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.

Nhà phân phối Uni System chính hãng
UNI SYSTEM ĐANG SẴN SÀNG HỖ TRỢ!

Hotline hỗ trợ bán hàng Hà Nội
Hotline hỗ trợ tại Hồ Chí Minh

E MAIL BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Giao hàng C9200-48P-E tận nơi
Dây nhảy quang Singlemode, multimode OM2, OM3 hãng Cablexa
Cáp quang Multimode 4FO, 8FO, 12FO, 24FO hãng Cablexa
sản phẩm hộp phối quang, hộp ODF trong nhà, hộp ODF ngoài trời, ODF treo tường và ODF lắp rack chất lượng tốt
Bộ chuyển đổi quang điện, converter quang Cablexa giá tốt
Thiết bị mạng Cisco chính hãng, giá tốt
Thiết bị mạng Juniper chính hãng, đầy đủ CO,CQ
Phân phối Router Cisco ISR4221/ ISR4321/ ISR4331/ ISR4351/ ISR4431/ ISR4451 chính hãng Cisco
Tủ rack, tủ mạng chất lượng cao, tủ rack giá rẻ
Để tránh mua phải Cisco, Juniper  Kém chất lượng, Hãy mua Cisco, Juniper chính hãng tại nhà phân phối Cisco, Juniper chính hãng, để đảm bảo chất lượng sản phẩm là chính hãng.

Hãy gửi mail để nhận báo giá tốt hơn
baogia@sieuthimang.vn